เงินเฟ้อคือปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นตามกลไกปกติในระบบการเงินของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั่วโลก สาเหตุมาจากการที่ราคาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นทำให้เงินที่มีอยู่นั้นสามารถซื้อสินค้าและชำระค่าบริการต่าง ๆ ได้น้อยลงในทางกลับกันจึงสามารถกล่าวได้ว่า ภาวะเงินเฟ้อคือการที่เงินหน่วยหนึ่งมีอำนาจการซื้อลดลง สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงาน การปรับราคาสินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น เป็นต้น

เงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของภาครัฐและภาคเอกชน สภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมไปถึงนโยบายการเงินการคลังของแต่ละประเทศ หากแต่การกำหนดอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของทุกประเทศจะอยู่บนหลักการพื้นฐานร่วมกันข้อหนึ่งคือจะต้องกำหนดให้มีความเหมาะสมโดยไม่กำหนดให้สูงหรือต่ำจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ซึ่งหากมีการกำหนดในอัตราที่สูงเกินไปจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง และอาจทำให้ประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ เนื่องจากต้นทุนและราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าประเทศที่เป็นคู่แข่ง หรือหากกำหนดในอัตราที่ต่ำเกินไปอาจเกิดปัญหาภาวะเงินฝืดซึ่งจะทำให้เงินขาดมือเนื่องจากมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยเกินไป ส่งผลให้ประชาชนอาจชะลอการใช้จ่ายออกไป และลดแรงจูงใจในการผลิตสินค้าการลงทุนของภาคเอกชน

จากภาวะเงินเฟ้อซึ่งจะทำให้เงินสดที่มีอยู่เสื่อมค่าลงในอนาคต เหตุนี้จึงนำมาสู่การวางแผนทางการเงินเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องมีวิธีการนำมาปรับใช้เพื่อสามารถเอาชนะสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ การนำแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) จึงถือเป็นทางแก้ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการเงินของแต่ละบุคคล ซึ่งควรนำแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลามาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมที่ต้องคำนวณเงินออมอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้เราทราบได้ว่า จะต้องจัดการเงินสำหรับการออมแต่ละงวดเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อให้ได้เงินตามจำนวนที่ต้องการในอนาคต นอกจากนั้น ยังสามารถนำแนวคิดดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณจำนวนเงินที่จะต้องชำระคืนเงินกู้ทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้กับเจ้าหนี้เพื่อจะหาวิธีจัดการกับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม รวมไปถึงเรื่องการลงทุนในกรณีที่สามารถเลือกทางเลือกในการลงทุนได้หลากหลายก็ยังสามารถนำแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลามาช่วยคำนวณหาผลตอบแทนจากแต่ละทางเลือกในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดในความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่ต้องนำเข้ามาพิจารณาด้วยเสมอ เพราะเป็นวิธีการคิดที่อธิบายถึงการเสียโอกาสในเงินที่เก็บไว้และไม่ได้นำมาใช้ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มูลค่าของเงินลดลงไป อีกทั้งในแต่ละช่วงเวลาก็มีอัตราการลดลงที่ต่างกันออกไป เนื่องจากเงินที่ได้รับมาก่อนนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้ก่อน ทำให้เงินจำนวนเดียวกันแต่ได้รับมาในเวลาที่แตกต่างกันนั้นจะมีอำนาจในการนำไปจับจ่ายใช้สอยแตกต่างกัน เช่น เมื่อ 5 ปีที่แล้วเรามีเงินอยู่ 2 ล้านบาท ใช้ซื้อบ้านไปหนึ่งหลัง แต่พอมาถึงปัจจุบัน บ้านมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3 ล้านบาท แม้ว่าจะอยู่ในโครงการเดียวกัน ทำเลเดียวกัน พื้นที่ใช้สอยเท่ากัน และมีส่วนประกอบอื่น ๆ เหมือนกันหมด แต่เงินที่เรามีอยู่ 2 ล้านบาท ก็ไม่อาจซื้อบ้านหลังนั้นได้อีกต่อไป ทำให้ต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นถึง 1 ล้านบาทเพื่อจะซื้อบ้านหลังนั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถ้าเราเก็บเงินไว้เฉย ๆ จะทำให้เสียโอกาสในการมีบ้านเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังเสียโอกาสที่จะขายบ้านหลังนั้นโดยได้กำไรอีก 1 ล้านบาทด้วย

แนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามระยะเวลานั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะการเปรียบเทียบต้นทุนในการซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลานี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจที่จะนำเงินที่มีอยู่ไปใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งการออม การลงทุนเพื่อจะเอาชนะเงินเฟ้อ และยังรวมไปถึงการสร้างหนี้สินที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมเพื่อลดภาระทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ