ถ้าพูดถึงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี เอกสารที่ผู้มีรายได้ประจำหรือที่เรียกติดปากว่า มนุษย์เงินเดือน นั้นก็คือ “ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ” โดยเอกสารฉบับนี้เราจะได้รับจากบริษัทที่เราทำงานอยู่ เพื่อนำมาใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีประจำปี ดังนั้น มาทำความรู้จักกับเอกสารฉบับนี้แบบละเอียดกันเลย

50 ทวิ” คืออะไร?

50 ทวิมีชื่อเต็มว่า “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร” คือ เอกสารตามมาตรา 50 ทวิ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลา ดังนี้

  1. ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  2. ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี
  3. ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแนบที่อธิบดีกำหนด
อธิบดีมีอำนาจยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกรณีที่เห็นสมควร

สรุปง่ายๆ เพื่อเข้าใจตรงกัน “ทวิ 50” ก็คือ เอกสารหรือใบเสร็จที่บริษัทที่เราทำงานอยู่ออกให้ เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งสรุปรายได้ของเราตลอดทั้งปีรวมเท่าไร ยอดการหักภาษีนำส่งไปแล้วเท่าไร และหักประกันสังคม หรือกองทุนทั้งหมดเท่าไร ซึ่งบริษัทจะทำให้ใน 2 กรณี คือ

  • กรณีที่ 1 พนักงานของบริษัทลาออกระหว่างปีภาษี ซึ่งพนักงานจะใช้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ “ภ.ง.ด.91” ประจำปี หรืออาจจะนำไปใช้แสดงหลักฐานรายได้ยกมา ภาษียกมา ประกันสังคมยกมา เพื่อใช้ประกอบการเข้าทำงานกับบริษัทใหม่
  • กรณีที่ 2 ทุกสิ้นปี เพราะพนักงานจะเอาข้อมูลรายได้ไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด.91 ประจำปี

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ

50 ทวิ” สำคัญยังไง? กับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด.91 สิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการดำเนินการ คือ

  1. ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ” ที่ได้รับจากบริษัท เพื่อนำตัวเลขที่ระบุในเอกสารมากรอกในการยื่นภาษี
  2. ลิสต์รายการลดหย่อนที่มีตามกฎหมายกำหนด เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา และบุตร เป็นต้น
  3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีอื่นๆ ที่เรามี แล้วนำตัวเลขค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้นมากรอก เช่น ค่าซื้อสินค้าและบริการ (ตามที่รัฐบาลกำหนด), ค่าซื้อกองทุน LTF/RMF, ค่าซื้อเบี้ยประกันชีวิต หรือเงินบริจาคต่างๆ ที่เราจ่ายไป

สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่าเอกสาร “50 ทวิ” นับได้ว่าเป็นใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อนำมาประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) เป็นประจำทุกปี โดยการนำตัวเลขสรุปรายได้ และภาษีที่ถูกหักทั้งหมดที่ระบุในเอกสาร “50 ทวิ” มากรอกตัวเลขในการยื่นแบบฯ ซึ่ง “50 ทวิ” นี้ เราจะได้รับมาจากบริษัทที่ทำงานอยู่ และจะได้รับไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ