“ที่อยู่อาศัย” ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก และเป็นสิ่งจำเป็นโดยเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของคนทั่วไป ซึ่งคนส่วนใหญ่เมื่อถึงวัยทำงานหรือเริ่มจะสร้างครอบครัว ก็จะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนด้วยการหาซื้อบ้านที่เราถูกใจ ถ้าคนที่มีเงินก้อนสามารถซื้อได้เลยก็ไม่ต้องเป็นหนี้ แต่สำหรับคนทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการขอสินเชื่อซื้อบ้านจากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้เกิดหนี้สินจากการซื้อบ้าน

แน่นอนว่า “บ้าน” เป็นทรัพย์สินและหนี้สินที่มีมูลค่าสูงมาก จึงทำให้สถาบันการเงินต่างๆ ได้กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระให้ยาวนานเป็นสิบๆ ปี บางแห่งให้ผ่อนชำระได้ยาวถึง 35 ปีก็มี จึงเกิดเป็นภาระสำหรับคนขอสินเชื่อซื้อบ้าน เพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยด้วยการกำหนดให้คนที่มีการผ่อนชำระกู้ซื้อบ้านสามารถนำดอกเบี้ยจากสินเชื่อบ้านที่จ่ายจริงกับสถาบันการเงิน นำไปขอลดหย่อนจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมสรรพากรเรียกเก็บได้ แต่ดอกเบี้ยที่สามารถนำมาคำนวณลดหย่อนได้นั้นจะต้องเป็นการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน กู้เพื่อเช่าซื้ออาคารและที่ดินหรือห้องชุด และสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เรามีกรรมสิทธิ์อยู่เท่านั้น

“ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย” นำมาลดหย่อนภาษีได้เท่าไร?

การนำ “ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย” กรมสรรพากรได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้างเป็นประกันการกู้ยืมนั้น ตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้น ถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนได้เต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง แต่ถ้าหากจ่ายดอกเบี้ยไปมากกว่า 100,000 บาท ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เท่ากับ 100,000 บาทเท่านั้น

รู้หรือไม่?

 1. ถ้ามีการกู้ซื้อบ้าน มากกว่า 1 หลัง เราจะสามารถขอลดหย่อนได้กี่หลัง
  หลายคนสงสัยว่าถ้าในกรณีที่เราขอกู้สินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง เราจะสามารถนำดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยที่จ่ายไปนั้นนำมาใช้ลดหย่อนได้กี่แห่ง ในคำถามนี้ก็สามารถตอบได้เลยว่า ไม่ว่าเราจะมีการขอกู้ซื้อที่อยู่อาศัยไว้กี่แห่ง 1, 2 หรือ 3 แห่งก็ตาม เราสามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้ทุกแห่ง แต่ต้องไม่ลืมว่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 2. ถ้าการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยไม่ได้จ่ายตั้งแต่ต้นปี สามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่?
  ก็เหมือนเช่นเคยว่า ไม่ว่าเราจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเมื่อไหร่ในปีนั้น เราก็จะสามารถนำดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยที่เราจ่ายไปนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเอง ไม่ว่าการหักลดหย่อนนั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราเริ่มมีการผ่อนชำระดอกเบี้ยบ้านในเดือนกันยายน และพอถึงสิ้นปีเราจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยไปแล้ว 20,000 บาท เราก็จะสามารถขอลดหย่อนได้เต็มจำนวน 20,000 บาท
 3. ถ้าการขอกู้ซื้อที่อยู่อาศัยนั้น เป็นการกู้ร่วม จะสามารถนำมาลดหย่อนได้ทุกคนหรือไม่…และได้คนละเท่าไร?
  ถ้ามีการกู้ร่วมในการขอซื้อที่อยู่อาศัย มากกว่า 1 คนขึ้นไป จะสามารถขอนำดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยมาลดหย่อนได้ทุกคนโดยจะเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายไปจริง และต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตัวอย่างเช่น มีการกู้ร่วมซื้อที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ทั้งหมด 4 คน และในปีภาษีที่ผ่านมาได้ชำระดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยไปแล้ว 125,000 บาท โดยในข้อกำหนดการลดหย่อนนั้นได้กำหนดให้หักค่าลดหย่อนได้ตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท เพราะฉะนั้น ในครั้งนี้จะสามารถนำดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยมาลดหย่อนได้แค่ 100,000 บาทเท่านั้น ดังนั้น เฉลี่ยแล้วในจำนวนผู้กู้ร่วมทั้ง 4 คนจะสามารถนำดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยในครั้งนี้มาลดหย่อนได้คนละ 25,000 บาทนั่นเอง

ใช้หลักฐานอะไร?…ลดหย่อนภาษีด้วยดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยเพื่อประกอบการยื่นแบบภาษีผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา

เอกสารที่นำมาใช้ประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยก็คือ (1) สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน และ (2) หนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยที่สรุปข้อมูลการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ซึ่งสามารถขอรับได้จากสถาบันการเงินที่เราดำเนินการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยปกติแล้วสถาบันการเงินจะส่งให้เราในช่วงปลายปีถึงต้นปี แต่ถ้าเรายังไม่ได้รับก็สามารถทวงถามไปที่สถาบันการเงินนั้นๆ เพื่อให้ออกเอกสารฉบับนี้ได้เลย

ขั้นตอนการขอลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย

จากเอกสารหนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินที่เราขอกู้สินเชื่ออยู่ จะเป็นการสรุปข้อมูลการชำระสินเชื่อบ้านของเราในปีที่ผ่านมาว่า…

 • ชำระไปแล้วเท่าไร?
 • ยอดหนี้สินเชื่อที่เหลือมีอยู่จำนวนเท่าไร?
 • มีจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายไปเท่าไร?

จากจำนวนตัวเลขที่ระบุในเอกสารนี้ เรานำเอามากรอกในหน้า “รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย” ที่อยู่ในส่วนของช่อง “ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย”

“ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย” สามารถนำมาเป็นค่าหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลดภาระค่าภาษีของเราได้มากทีเดียว (ได้ตามจำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) ซึ่งเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลที่ให้กับประชาชนอย่างเราๆ สำหรับผู้ที่มีภาระในการผ่อนชำระที่อยู่อาศัยได้รับสิทธิการลดหย่อนในเรื่องของภาษีนั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ