หลาย ๆ คนคงทราบกันดีแล้วว่า ในปี พ.ศ. 2560 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลดหย่อนและจัดเก็บภาษีใหม่ ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลอีกด้วย ซึ่งเพื่อให้เข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ได้อย่างดีนั้น ต้องขอชี้แจงรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้

  1. มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่มีขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs พิจารณาการปรับลดอัตราภาษีเงินในส่วนของนิติบุคคลประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล มีทุนในการจดทะเบียนนับจากวันที่ชำระเงินภาษีสุดท้ายของรอบบัญชีไม่สูงกว่า 5 ล้านบาท และทำรายได้ที่มาจากการขายสินค้าและบริการในรอบของบัญชีไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท มีกำไรสุทธิระหว่าง 300,000 – 3,000,000 บาท จะมีการปรับอัตราภาษีจากร้อยละ 20 มาเป็นร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ หากสามารถทำกำไรสุทธิได้มากกว่า 3,000,000 บาท จะคิดอัตราภาษีที่ร้อยละ 20 ซึ่งอัตราภาษีใหม่นี้เริ่มมีผลในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
  2. มาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่หรือ New Start-up ทางรัฐบาลกำหนดนโยบายที่จะยกเว้นภาษีเงินได้กรณีนิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานกำหนดการออกแบบและพัฒนาในกระบวนการผลิตหรือการบริการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ตามรายละเอียดที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้กำหนดเอาไว้ จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับเริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรมสรรพากร
  3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขยายโครงสร้างและรูปแบบของกิจการ ทางรัฐบาลจะยกเว้นภาษีเงินได้ประเภทนิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ในส่วนของเงินได้ที่ถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและให้บริการ จากเดิมจะหักรายจ่ายได้ที่ร้อยละ 100 ของรายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งทางนิติบุคคลสามารถนำมาหักรายจ่ายเพิ่มเติมได้อีกร้อยละ 100 หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า สามารถรวมมาหักลดหย่อนภาษีได 3 เท่าของรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวนี้ต้องไม่มากกว่าอัตราส่วนรายได้ของกิจการที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีของเงินได้ที่จ่ายช่วงวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งจากมาตรการด้านภาษีสำหรับนิติบุคคลที่ได้สรุปมาให้พิจารณานี้ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินกิจการและธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการขยายกิจการและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจ รัฐจึงได้กำหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้นิติบุคคลเหล่านี้เจริญเติบโตและเพิ่มศักยภาพของตนเองได้

ซึ่งทางนิติบุคคลควรศึกษารายละเอียดการลดหย่อนเหล่านี้ให้ดี เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่ธุรกิจของตนเองให้มากที่สุด ในการคำนวณเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีนั้น ทางนิติบุคคลต้องไม่ลืมพิจารณาถึงต้นทุนแฝงในการทำธุรกิจ หรือค่าใช้จ่ายด้านงานบริการที่จะต้องเสียไปเพื่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายในกรณีจ้างขนส่ง เป็นต้น ดำเนินการบริหารเงินทุนและรายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสิ่งสำคัญในการยื่นภาษีเงินได้แสดงต่อกรมสรรพากรนั้น คือ การจัดทำรายละเอียดทางบัญชีให้ครบถ้วน พร้อมมีการรับรองโดยผู้สอบบัญชี และหากพิจารณารายละเอียดของอัตราภาษีใหม่ปี 2560 นี้ มีความน่าสนใจที่ภาษีของบุคคลทั่วไปมีรายได้มากกว่า 750,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าภาษีในรูปแบบของนิติบุคคลที่รายได้เท่ากัน เพราะคิดอัตราที่ร้อยละ 20 ในขณะที่ทางนิติบุคคลจะคิดที่ร้อยละ 15 นั่นเอง ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมรายได้อื่น ๆ ของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้แสดงต่อรัฐบาลอย่างครบถ้วน เช่น กรณีการขายของออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่นิติบุคคลผู้มีรายได้ตรงตามเกณฑ์ที่ทางกรมสรรพากรกำหนดจะต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่ คือ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากที่สุด และต้องได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น พร้อมเตรียมหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อมรับมือกับการตรวจสอบของภาครัฐในภายหลังนั่นเอง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ