เราสามารถแบ่งการวางแผนการเงินได้หลายรูปแบบ ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 3 อย่างนี้ ได้แก่

  1. รายได้
  2. ความมั่นคงของรายได้
  3. สวัสดิการ

  1. รายได้ เบื้องต้น คือ เราต้องกลับมาดูระดับรายได้ของเราเสียก่อน เพราะระดับรายได้ของแต่ละคนเหมาะสมกับการลงทุนผ่านกองทุนหรือแบบประกันแตกต่างกัน คนที่มีฐานภาษีต่ำอาจไม่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนผ่านหน่วยลงทุนหรือแบบประกันที่มีสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีมากเท่ากับคนที่มีฐานภาษีสูง
  2. ความมั่นคงของรายได้ ในการคำนวณระดับรายได้ของเรา เราต้องไม่ลืมที่จะนำปัจจัยที่สอง ได้แก่ ปัจจัยความมั่นคงของรายได้เข้ามาเป็นหนึ่งในการคำนวณ เพราะแต่ละอาชีพมีความสม่ำเสมอและความมั่นคงของรายได้ไม่เท่ากัน เช่น กลุ่มนักกีฬาที่อาจมีช่วงรายได้สูงเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หรืออาชีพข้าราชการที่แม้ว่าจะได้รับเงินน้อยกว่าพนักงานบริษัทเอกชนแต่ก็ถือได้ว่าเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงสูง
  3. สวัสดิการ ในขณะเดียวกัน เราอย่าลืมที่จะตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐาน ได้แก่ ปัจจัยด้านสวัสดิการที่เรามี เช่น สวัสดิการจำพวกการเกษียณอายุหรือสวัสดิการด้านสุขภาพ เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนหรือทำประกันอย่างเหมาะสมกับความจำเป็นของเรา

เมื่อรู้แล้ว ทำอย่างไรต่อ

หลังจากที่เราตรวจสอบปัจจัยทั้ง 3 อย่างแล้วพบว่า ระดับความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินของเรายังไม่เหมาะสม เราสามารถลงทุนหรือทำแบบประกันภาคสมัครใจเพิ่มเติมขึ้นไปได้อีก เช่น สำหรับเป้าหมายด้านความมั่งคั่งหรือการเกษียณอายุ เราอาจลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือแบบประกันบำนาญ สำหรับเป้าหมายด้านความมั่นคงหรือด้านประกัน เราอาจซื้อประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เราพบว่าทุนประกันที่มีนั้นไม่เพียงพอ

ที่มา : Shopsmart Finance  

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ