หลายคนอาจคุ้นเคยกับประกันสังคมที่ทางบริษัทหรือโรงงานจัดทำให้ รวมถึงพนักงานเอกชนทั่วไป โดยเป็นประกันสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำโดยเฉพาะ ซึ่งนั่นเรียกว่าประกันสังคมมาตรา 40 และ 33 นั่นเอง แต่รู้ไหมว่ายังมีประกันสังคมอีกประเภทหนึ่งที่จะให้สิทธิต่าง ๆ แก่ผู้เอาประกันได้ดีไม่แพ้ประกันสังคมมาตราดังกล่าว นั่นคือประกันสังคมมาตรา 39 ที่จัดทำขึ้นเพื่อบุคคลที่เคยเป็นพนักงานประจำและมีประกันสังคมตามมาตรา 33 มาก่อน

ประกันสังคมมาตรา 39 คืออะไร?

เป็นประกันสังคมของภาครัฐบาลที่ให้สิทธิคุ้มครองผู้เอาประกันคล้าย ๆ กับประกันสังคมมาตรา 40 แต่ในกรณีนี้ผู้ทำประกันไม่ต้องเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจำหรือเป็นพนักงานข้าราชการก็สามารถทำได้ จึงเหมาะกับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ ทำไร่ทำสวน เป็นแม่ค้าหรือทำงานฟรีแลนซ์ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเคยทำงานประจำที่มีประกันสังคมมาตรา 33 มาก่อน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน รวมถึงได้นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนด้วย สำหรับเงินประกันที่ผู้เอาประกันตามมาตรา 39 ต้องนำส่งคือ 432 บาทต่อเดือน

สิทธิความคุ้มครองที่จะได้รับ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับสิทธิความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่

 1. กรณีเจ็บป่วย
  ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่เจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจากสำนักงาน ทางประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ส่วนหนึ่ง โดยจะมีอัตราการจ่ายเท่าไรขึ้นอยู่กับประเภทโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาและกรณีเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกด้วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
  คุ้มครองเมื่อสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพทางร่างกาย รวมถึงการสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ โดยในกรณีนี้ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วประมาณ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนทุพพลภาพ โดยในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้แจ้งเบิกจากประกันสังคมเอง แต่หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วจึงเบิกเงินจากประกันสังคม ซึ่งหากเป็นผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินตามที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท และผู้ป่วยในไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
 3. กรณีคลอดบุตร
  ให้ความคุ้มครองเมื่อคลอดบุตร โดยจะได้รับแบบเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท และสามารถใช้สิทธิได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเงินชดเชยการขาดรายได้อีกด้วย ซึ่งเงื่อนไขที่จะใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรได้ จะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือน ซึ่งสามารถฝากครรภ์และคลอดบุตรที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ระบุในบัตร เพียงแต่ต้องสำรองจ่ายก่อนแล้วนำเอกสารมายื่นเบิกภายหลังนั่นเอง
 4. กรณีสงเคราะห์บุตร
  จะได้รับสิทธิคุ้มครองโดยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน และให้สิทธิคราวละไม่เกิน 2 คนเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรจะต้องมีอายุระหว่าง แรกเกิด – 6 ปีและต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้สิทธิได้คือ ต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน
 5. กรณีชราภาพ
  ให้สิทธิสำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบถ้วน โดยจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จประกันสังคมและเงินบำนาญประกันสังคมเมื่อชราภาพหรือมีอายุครบ 55 ปี โดยจะได้รับเงินส่วนนี้มากน้อยเท่าไร ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้ส่งเงินสมทบเข้าไปและฐานรายได้ของผู้ประกันตนด้วย
 6. กรณีเสียชีวิต
  ให้สิทธิคุ้มครองหากผู้ประกันตนถึงแก่ความตายที่ไม่ใช่จากการทำงาน โดยต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยจะได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท ซึ่งผู้ที่จะรับเงินทำศพได้จะต้องเป็นคู่สมรส บิดามารดาหรือบุตรที่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน รวมถึงบุคคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงตนดังกล่าวเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าประกันสังคมมาตรา 39 ก็ให้สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจและคุ้มค่าไม่น้อย อย่างไรก็ตามหากมีการขาดส่งเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน จะถือว่าได้สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนแรกที่ขาดส่ง จึงไม่สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้อีกต่อไป ดังนั้น จึงควรส่งเงินสมทบประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ไว้นั่นเอง นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สะดวกไปรับเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับแทนได้อีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ