สิ้นเดือน…เหมือนสิ้นใจ ยังคงเป็นวลียอดฮิตของมนุษย์เงินเดือนแทบทุกคน ขนาดเงินเดือนว่าไม่พอใช้แล้ว ยังต้องถูกหักเงินไปกับ 2 รายการ นั่นก็คือ “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ประกันสังคม” หากเป็นเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย ยังเข้าใจง่ายเพราะตรงตัว แล้วหัก “ประกันสังคม” ล่ะ คืออะไร? หักทุกเดือนเพื่ออะไร? หักเดือนละเท่าไหร่? แล้วเราที่เป็นเจ้าของเงินเดือน ได้สิทธิ์ได้ประโยชน์อะไรจาก “ประกันสังคม” บ้าง เรื่องนี้มีคำตอบ…รู้ไว้ “สิทธิ์” จะได้ไม่หาย

 1. ประกันสังคม คือ
  ประกันสังคมก็เปรียบเสมือน “ประกันรูปแบบหนึ่ง” ที่รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นภาคบังคับให้ผู้ประกันตน [ผู้ที่มีรายได้จากการทำงาน] จ่ายเงินสมทบทุก ๆ เดือน เพื่อสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตโดยทำหน้าที่คุ้มครองความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนนั่นเอง
 2. ผู้ประกันตน คือ
  ผู้ประกันตนก็คือพนักงานหรือลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทำงานในสถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 1 คน เช่น เมื่อคุณเข้าทำงานที่บริษัท A บริษัทจะต้องยื่นรายชื่อคุณ เพื่อเข้าสู่กระบวนการของประกันสังคม เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดshould-know-social-security
 3. เงินสมทบ
  เงินสมทบ คือ “เงินที่จ่ายเข้าประกันสังคมทุก ๆ เดือน” โดยหักจากเงินเดือนที่เราได้รับ ผู้จ่ายแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.รัฐบาล 2.นายจ้าง และ 3.ลูกจ้าง ซึ่งเท่ากับเราจะต้องจ่ายเงินสบทบ 5% ของเงินเดือน หรือสูงสุด 750 บาท และ “นายจ้าง” จะจ่ายสมทบให้อีกเท่าหนึ่ง
  เช่น นายอาร์ มีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน เงินสมทบประกันสังคมของรายอาร์ จะแบ่งเป็น

  • เงินสมทบที่นายอาร์ ต้องจ่ายเอง 20,000 x 5% = 1,000 บาท แต่เนื่องจากประกันสังคมระบุจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 750 บาท นายอาร์จึงจ่ายเงินสมทบเพียง 750 บาท / เดือน
  • นายจ้างสมทบให้อีกเท่าหนึ่ง ซึ่งก็คือ 750 บาท
  • ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบให้อีกจำนวนหนึ่ง
 4. ประโยชน์ที่ได้รับ
  “ประกันสังคม” ให้ความคุ้มครอง “ผู้ประกันตน” 6 กรณี ได้แก่

  • กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ หรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามบัตรรับรองสิทธิการรักษา
  • กรณีคลอดบุตร จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 13,000 บาท / การคลอดหนึ่งครั้ง
  • กรณีชราภาพ มีสิทธิ์ได้รับเงิน “หลังเกษียณ” โดยจ่ายเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจำนวนเดือนที่จ่ายประกันสังคม
  • กรณีเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ และสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพของผู้เสียชีวิตได้ โดยจำนวนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผู้เสียชีวิตจ่ายเงินประกันสังคม
  • กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินรายเดือนเพื่อทดแทนการขาดรายได้ โดยอาจได้รับตลอดชีวิตหรือจำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความรุนแรงของทุพพลภาพ
  • กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิที่จะได้รับค่าเลี้ยงดูบุตร 400 บาท / เดือน จนบุตรอายุครบ 6 ปี แต่ต้องไม่เกินคราวละ 3 คนshould-know-social-security
 5. พนักงาน [ไม่ประจำ] ก็มีสิทธิ์
  ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำงานประจำ ก็สามารถติดต่อกับ “สำนักงานประกันสังคม” ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และต้องจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมทุกเดือนเช่นกัน
 6. ตกงาน รับเงินชดเชย
  ไม่ว่าจะลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างกระทันหัน ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับเงินชดเชยได้สูงสุด 50% ของรายได้ [คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท] สูงสุด 3-6 เดือน ตามเงื่อนไขของประกันสังคม
 7. ขาดช่วงส่งเงินสบทบ…แต่เงินไม่ขาดหาย
  หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสบทบ หรือเว้นจากการส่งเงินสมทบ ผู้ประกันตนยังคงได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ โดยคำนวณจากระยะเวลาที่นำส่งเงินสมทบตามจริงshould-know-social-security

ยังมีอีกหลายสิทธิ์ที่ “ผู้ประกันตน” หรือมนุษย์เงินเดือนควรรู้ไว้ เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ตนเองจะได้รับมากที่สุด แม้จะอยู่ในสถานภาพว่างงาน “ประกันสังคม” ก็ยังคงให้ความคุ้มครอง [บางกรณี] ต่อเนื่องไปอีก 3-6 เดือน ในกรณีที่นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสามารถตรวจสอบสิทธิ์อื่นๆ ได้ทางนี้

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ