อาชีพสำคัญของชาติ จากการที่ประเทศไทยมีข้าราชการกว่า 2 ล้านคนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรา แผนการเงินของประชาชนกลุ่มนี้ควรเริ่มอย่างไร

วางแผนการใช้เงินของข้าราชการ

ลักษณะรายได้ และสวัสดิการของข้าราชการ – แรกเริ่ม เราต้องเข้าใจถึงลักษณะรายได้และสวัสดิการของคนในกลุ่มนี้ก่อน แม้รายได้ของคนกลุ่มนี้จะไม่สูงเทียบเท่ากับรายได้ของคนที่ทำงานในภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม คนกลุ่มนี้จะมีสวัสดิการทั้งทางด้านการเกษียณอายุผ่านกองทุนบำเน็ญบำนาญข้าราชการ (กบข.) และสวัสดิการเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างดี ในขณะเดียวกัน ความมั่นคงของรายได้ถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าภาคเอกชนมาก เพราะถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดี โอกาสที่จะถูกปลดออกจากการเป็นข้าราชการก็นับว่าน้อยกว่าพนักงานเอกชนที่บริษัทพร้อมจะลดต้นทุนทุกเมื่อ

ค่าใช้จ่าย – สำหรับค่าใช้จ่าย ข้าราชการที่ประจำอยู่ในพื้นที่ที่ค่าครองชีพไม่สูงย่อมได้เปรียบข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูง แต่ปัจจัยที่ข้าราชการหลายท่านจะต้องเจอ คือ รายจ่ายด้านสังคัมที่อยู่ในระดับสูงกว่าคนทั่วไป เพราะหลายท่านจะต้องใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง หรืองานศพ จากการที่ข้าราชการส่วนใหญ่มักมีความสนิทสนมกับคนในชุมชนค่อนข้างมาก ฉะนั้น ความสามารถในการควบคุมรายจ่ายส่วนนี้คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการวางแผนการเงินของคนกลุ่มนี้

อย่าติดกับดักทางการกู้ – ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ กลุ่มข้าราชการถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถขอเงินกู้ได้ง่าย ฉะนั้น อยากจะเน้นย้ำถึงความมีวินัยทางการเงินว่า อย่าไปกู้เงินมาเพื่อซื้อความสุขระยะสั้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราลำบากในอนาคต อยากเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกท่านเก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดในทุก ๆ เดือน และเมื่อมีรายได้ต่อเดือนในระดับที่ฐานภาษีเริ่มสูงแล้ว เราแนะนำให้ท่านเริ่มลงทุนในตัวเองเพื่อการศึกษาหาความรู้ หรือการลงทุนทางการเงินในกองทุนหรือแบบประกันที่ประหยัดภาษีได้และช่วยออมเพื่ออนาคต

ที่มา : Shopsmart Finance