คุณเคยเครียดหรือไม่? เมื่อตัดสินใจทำประกันชีวิตไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความคลาดเคลื่อน ความเข้าใจผิด เงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ หรือเผลอใจทำประกันชีวิตกับผู้ที่มายื่นเสนอขาย เนื่องจากความเกรงใจ ความสงสาร แม้กระทั่งต้องการตัดรำคาญ ทั้งที่ประกันชีวิตรูปแบบนั้น ๆ อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และวิถีการเงินของตนเองหรือจะด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

ครั้นตกลงใจทำไปเรียบร้อยแล้ว หากคิดอยากจะยกเลิกในภายหลังก็ยังพอมีทางออก ขอให้ทำใจเย็น ๆ คอยจนกรมธรรม์ประกันชีวิตส่งมาถึงมือแล้วค่อยเริ่มดำเนินการ แม้กระทั่งกรณีที่คุณจ่ายค่าเบี้ยประกันไปแล้วก็สามารถขอยกเลิกได้โดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ลองมาดูกันดีกว่าว่าหากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องทำอย่างไรบ้าง

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีที่ทำผ่านตัวแทนประกัน

หากคุณต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตในกรณีนี้ ให้ติดต่อกลับไปยังบริษัทประกันชีวิตโดยตรงหรือติดต่อผ่านตัวแทนหรือนายหน้าผู้ขายประกันว่าต้องการยกเลิก หาก ณ เวลานั้น คุณยังไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต ก็รอจนกว่าจะได้รับ แล้วจึงยื่นเรื่องขอยกเลิกกรมธรรม์ คุณต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งตามระเบียบระบุให้ผู้เอาประกันภัยส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกการทำประกันภัย (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยซึ่งคุณเป็นลูกค้า) และกรมธรรม์ประกันภัยคืนบริษัทประกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS กรณีนี้เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันคืนทั้งหมด แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ และถูกหักค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) หากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เลือกทำไว้ระบุว่าจำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนและบริษัทประกันเป็นผู้จ่ายค่าตรวจสุขภาพนั้นให้กับคุณ

สำหรับกรณีที่ขอยกเลิกภายหลัง 15 วัน ก็ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีเงินค่าเวนคืนหรือยัง หากยังไม่มี คุณจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่หากมีเงินค่าเวนคืนแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมน้อยกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป

อนึ่ง พึงจดจำไว้ว่า การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตกับนายหน้าหรือตัวแทนประกันชีวิตนี้ คุณควรเก็บสำเนาหนังสือแจ้งการขอยกเลิกพร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับทางบริษัทด้วย และควรติดตามสอบถามความคืบหน้าเรื่องการดำเนินการจากบริษัทโดยตรง แต่หากบริษัททอดธุระไม่พิจารณาดำเนินการใด ๆ ให้ ผู้เอาประกันภัยสามารถร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. ได้

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตกรณีที่ทำผ่านทางโทรศัพท์

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านทางโทรศัพท์ สามารถแจ้งยกเลิกได้เช่นเดียวกับการทำประกันชีวิตผ่านตัวแทนหรือนายหน้าผู้ขายประกัน คุณสามารถแจ้งยกเลิกได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย วิธีการ คือ คุณต้องส่งหนังสือแจ้งการขอยกเลิกพร้อมทั้งแนบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ต้องการยกเลิก และแนบสำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์ชื่อรับรอง พร้อมเขียนกำกับว่า “ใช้สำหรับขอยกเลิกกรมธรรม์เลขที่ … ตั้งแต่วันที่ … เป็นต้นไป” ส่งคืนบริษัทที่รับประกันภัยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เพื่อแสดงเจตนาว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ทั้งนี้ คุณจำเป็นต้องดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถแจ้งยกเลิกทางโทรศัพท์ได้ จากนั้นเก็บใบลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานยืนยัน การยกเลิกนี้บริษัทประกันจะต้องดำเนินการให้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ส่วนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วก็จะได้รับคืนเต็มจำนวนทั้งหมดและไม่ถูกหักค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อกรมธรรม์ เหมือนกับการทำประกันผ่านตัวแทนหรือนายหน้าผู้ขายประกัน

แต่หากคุณขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตภายหลัง 30 วัน ก็จำเป็นต้องพิจารณาระยะเวลาที่ขอยกเลิกภายหลัง 30 วันนั้นว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนส่วนหนึ่ง เรียกว่า “เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะคำนวณจากการนำเบี้ยประกันภัยหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในช่วงเวลาที่ความคุ้มครองเกิดขึ้นแล้ว

เพียงไม่กี่ขั้นตอนตามแนวทางข้างต้นทั้งสองกรณีนี้ คุณก็สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะซื้อประกันชีวิตครั้งต่อไป ก็จำเป็นต้องพิจารณาใคร่ครวญให้รอบด้านด้วยการเลือกรูปแบบการประกันชีวิตซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับตนเองก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมากที่สุด ทั้งยังไม่ต้องเครียดและไม่ต้องเสียเวลามาขอยกเลิกภายหลังอีกด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance