“ลดหย่อนภาษี” เป็นคำที่หลายคนพูดถึงกันมากในช่วงปลายปี สำหรับคนที่เคยเสียภาษีเป็นประจำอยู่แล้วก็จะเข้าใจคำนี้เป็นอย่างดี แต่สำหรับผู้ที่เริ่มมีรายได้หรือผู้มีรายได้มือใหม่อาจจะยังงง! หรือสับสนอยู่ว่า “ลดหย่อนภาษี” คืออะไร? แล้วใช้อะไรลดหย่อนได้บ้าง หรือลดหย่อนแบบไหน ยังไง? ที่จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุด มาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ไปพร้อมกันเลย

การลดหย่อนภาษี คืออะไร?

การลดหย่อนภาษี คือ การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีทำให้เสียภาษีน้อยลง หรือช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น เมื่อนำไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยการใช้รายการต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว

รายการที่สามารถเอามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 มีอะไรบ้าง?

สำหรับรายการค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2560 นี้มีอะไรบ้าง? มาดูและตรวจสอบรายการไปพร้อมกันจากตารางที่สรุปมาให้ ดังนี้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่

 รายการที่ลดหย่อนได้

 อัตราค่าลดหย่อน

1.      ค่าลดหย่อนส่วนตัว ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท
2.      ค่าลดหย่อนคู่สมรส ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท สำหรับสามี-ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกัน ไม่ได้แยกยื่นแบบ
3.      ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่คนละ 30,000 บาท
4.      ค่าลดหย่อนบิดามารดา ลดหย่อนจากบิดา-มารดา (ทั้งของตัวเองและคู่สมรส) ได้คนละ 30,000 บาท มากสุดคือ 4 คน ไม่เกิน 120,000 บาท
5.      ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุดคนละ 60,000 บาท
6.      เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป / เงินฝากแบบมีประกันชีวิต สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
7.      เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
8.      เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 มาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่รวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
9.      ค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
10.  ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
11.  เงินประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริงเท่าที่จ่ายไป มีเพดานสูงสุดปีละ 9,000 บาท (คำนวณจากรายได้สูงสุดที่เดือนละ 15,000 บาท)
12.  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
13.  โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559 สูงสุดปีละ 120,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี (เฉพาะคนที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59)
14.  กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถหักลดหย่อนภาษีจากเงินสะสมเข้า กอช. ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท แต่รวมกับเงินสะสมกองทุนอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
15.  ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
16.  ช้อปช่วยชาติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ ไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับ “ช้อปช่วยชาติ 2560” ไม่รู้ไม่ได้แล้ว!!) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท (เป็นค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60)
17.  ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (เฉพาะค่าซ่อมบ้านระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 พ.ค. 60 หรือระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60)
18.  ค่าซ่อมรถน้ำท่วม ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (เฉพาะค่าซ่อมรถระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 พ.ค. 60 หรือระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60)
19.  เงินบริจาคน้ำท่วม 2560 ลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของเงินบริจาค สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
20.  เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาค สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
21.  เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังหักค่าลดหย่อน

 

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ สำหรับปี 2560 ที่ควรรู้!!

มีการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในปี 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท (เดิม 60,000 บาท) และเพิ่มจำนวนค่าลดหย่อนส่วนตัวเป็น 60,000 บาท (เดิม 30,000 บาท) พร้อมมีการปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ในช่วงฐานภาษี 35% จากเงินได้สุทธิต่อปี 4,000,001 บาทขึ้นไป ก็ปรับเป็นต้องมีเงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป และที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนเป็นปลื้มก็คือ คนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี โดยการปรับโครงสร้างอัตราภาษีใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะมีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2560 (ยื่นแบบฯ ปี 2561)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่
เงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0 – 150,000 บาท ได้รับการยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท 5%
300,001 – 500,000 บาท 10%
500,001 – 750,000 บาท 15%
750,001 – 1,000,000 บาท 20%
1,000,001 – 2,000,000 บาท 25%
2,000,001 – 5,000,000 บาท 30%
5,000,001 บาทขึ้นไป 35%

 

สรุปสาระสำคัญของอัตราภาษีใหม่

  1. ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35
  2. เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่าย เหมาจ่าย 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (จากเดิมเหมาจ่าย 40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
  3. เพิ่มค่าลดหย่อน
    • ผู้มีเงินได้ลดหย่อนได้ 60,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)
    • คู่สมรสลดหย่อนได้ 60,000 บาท (จากเดิม 30,000 บาท)
    • บุตรลดหย่อนได้ 30,000 บาท/คน ไม่จำกัดคน (จากเดิม 15,000 บาท/คน ไม่เกิน 3 คน)

ใช้สิทธิลดหย่อนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด?

จากรายการลดหย่อนภาษีข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีหลายรายการที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหลายคนพยายามหาเรื่องใช้จ่ายจากรายการดังกล่าวเพื่อที่จะเอามาลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุด จนอาจลืมไปว่าความจริงแล้วเราต้องการอะไร ซึ่งรายการบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งการลดหย่อนภาษีก็ได้ เช่น ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ในความจริงแล้วถ้าเรามีบ้าน มีที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว เราก็ไม่จำเป็นจะต้องหาหนี้เพิ่ม เพราะการใช้จ่ายเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีแบบนี้จะทำให้เราเกิดหนี้ก้อนโตโดยไม่จำเป็น ซึ่งก็จะส่งผลทำให้เสียประโยชน์มากกว่าการได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการลดหย่อนภาษีนี้เป็นเพียงผลประโยชน์ทางอ้อมของผู้มีรายได้ในการขอคืนภาษีเท่านั้น เพราะฉะนั้นการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีทุกครั้ง เราควรพิจารณาจากความต้องการและความจำเป็นจริงๆ ของเราด้วย โดยใช้สิทธิที่ได้นี้ให้เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากการต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งไม่ควรใช้เรื่องลดหย่อนภาษีมาเป็นจุดประสงค์หลัก เพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะได้โทษมากกว่าประโยชน์ที่แท้จริง

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ