ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มรู้จักวางแผนเรื่องการเงินในวัยเกษียณมากขึ้น หลายคนเริ่มต้นออมเงินในแต่ละเดือนและเริ่มลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ แต่การวางแผนเรื่องการเงินไม่ได้มีจุดสิ้นสุดแค่เรามีเงินก้อนในวันที่เราเกษียณเท่านั้น เพราะในอนาคตอาจมี “ความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด” ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินเก็บในวัยเกษียณได้เช่นกันmake-money-retirement-age

ยกตัวอย่างเช่น หากเราวางแผนเรื่องการเกษียณอายุที่ 60 ปี คาดว่าจะมีอายุถึง 80 ปี และมีเงินออมเพื่อการเกษียณทั้งหมด 4,800,000 บาท = 4,800,000 บาท ÷ 20 ปี = 240,000 บาท/ปี คุณสามารถใช้เงินในวัยเกษียณได้เดือนละ 20,000 บาท/ปี แต่ในความเป็นจริงประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ย 3% ต่อปี ส่งผลให้ในแต่ละปีจำนวนเงินที่เราใช้ได้ “จะลดน้อยลง” ซึ่งในวันที่คุณอายุ 80 มีความเป็นไปได้ว่าจะมีเงินเก็บที่ออมไว้ใช้เหลือเพียง 11,074 บาท/เดือนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

ด้วยเหตุนี้ การวางแผนเพื่อจัดสรรและลงทุน “เงินเก็บให้งอกเงย” ในวัยเกษียณ จึงเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้าม วันนี้ เรามี 4 วิธีมาแนะนำ เพื่อให้เงินก้อนสำหรับผู้เกษียณมีแต่งอกเงยมากขึ้นมาฝากกัน

  1. แบ่งเงินก้อนที่จะใช้ในวัยเกษียณเป็น 3 ส่วน อาจแบ่งตามสัดส่วนหรือแบ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันก็ได้ เช่น 3 ส่วนนี้แบ่งเป็น 1. เงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 2. เงินสำหรับกรณีฉุกเฉิน 3. เงินสำหรับการลงทุน วิธีนี้เพื่อให้คุณมีเป้าหมายในการใช้เงินที่แน่นอน ลดความเสี่ยงการเกิดผลกระทบเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือเหตุใด ๆ ขึ้นมา
  2. นำสัดส่วนเงินก้อนสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไปลงทุนด้วยการเลือกฝากประจำกับสถาบันการเงินหรือเลือกซื้อพันธบัตร, สลากออมสินที่ให้ผลตอบแทน 2.5-3% ต่อปี เพื่อให้เราสามารถนำออกมาใช้ในแต่ละปีและผลตอบแทนเทียบเท่ากับเงินเฟ้อ
  3. นำสัดส่วนเงินก้อนสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ไปลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์ เพราะถึงแม้จะให้ผลตอบแทนที่ต่ำแต่ก็มีสภาพคล่องสูง เพราะคุณสามารถนำเงินส่วนนั้นมาใช้จ่ายยามจำเป็นได้ทันที แต่ต้องไม่ลืมที่จะเตรียมเงินจำนวนหนึ่งสำหรับจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพรายปีเพื่อลดความเสี่ยงในการจ่ายเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วย
  4. นำสัดส่วนเงินก้อนสำหรับลงทุน ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนตราสารหนี้ พันธบัตร หุ้นกู้ ประกันชีวิต ฯลฯ เพราะการลงทุนเหล่านี้ มีความเสี่ยงต่ำและได้ดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลตอบแทนชนะหรือเทียบเท่าเงินเฟ้อหรือให้ความคุ้มครองชีวิต [ในกรณีลงทุนด้วยการทำประกันชีวิต]

make-money-retirement-age

จะเห็นได้ว่าการจัดสรรเงินก้อนของเราในวัยเกษียณ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตและไม่สามารถเก็บออมใหม่ได้ ดังนั้น หากเรามีความรู้ในการลงทุน มีการวางแผนการใช้ วางแผนการออม การลงทุนที่ดี เงินเก็บสำหรับวัยเกษียณเช่นคุณก็สามารถงอกเงยขึ้นมาได้อีก เป็นการเพิ่มความสบายใจให้แก่ชีวิตหลังเกษียณโดยปราศจากความกังวลว่าจะเป็นภาระของลูกหลานในอนาคต

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ