สำหรับคนวัยทำงานที่ต้องสร้างรายได้ในการหาเลี้ยงชีพ ความสามารถในการทำงานแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญ การเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาจรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือทุพพลภาพถาวร หรืออาจไม่รุนแรงมากแต่มีความจำเป็นต้องหยุดงานและพักรักษาตัวสำหรับผู้ที่ทำงานมีรายได้เป็นเงินเดือนประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ควรคำนึงถึงกรณีที่รุนแรงจนไม่สามารถทำงานได้และต้องลาออกจากการทำงาน แต่ในกรณีที่ไม่รุนแรงอาจไม่ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจากสามารถลาหยุดงานจากการเจ็บป่วยได้ตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อเงินเดือนที่ได้รับและยังคงเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามปกติในแต่ละเดือน

แต่สำหรับท่านที่ไม่ได้ทำงานประจำ เช่น ทำงานอิสระ ค้าขาย หรืองานที่ต้องทำเป็นครั้ง ๆ ไป หากมีการหยุดพักรักษาตัวและไม่ได้ทำงาน นอกจากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นแล้ว ผลกระทบที่สำคัญอีกเรื่องคือ การขาดรายได้ซึ่งมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและชีวิตประจำวันที่ยังคงเกิดขึ้น ดังนั้น การวางแผนประกันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถทำงานเพื่อหารายได้ในระยะหนึ่ง จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ประกันสุขภาพในประเทศไทย

การทำเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการไม่สามารถทำงานได้ มีตัวอย่างดังนี้

  1. ความคุ้มครองความทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เมื่อเข้าเงื่อนไขของความทุพพลภาพตามกรมธรรม์ ก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินตามจำนวนเอาประกัน หรืออาจทยอยจ่ายเป็นช่วง เช่น ปีละครั้ง เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น
  2. การประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ, และค่าชดเชยการทุพพลภาพ จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อมีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นวงเงินชดเชยต่อสัปดาห์ ระดับการจ่ายเงินชดเชยจะดูจากการรักษา เช่น นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ พักรักษาตัวโดยไม่สามารถทำงานได้ หรือ รักษาตัวและยังคงไปทำงานได้ ซึ่งจะดูจากใบรับรองแพทย์หรือรายละเอียดที่แพทย์ระบุไว้ในเอกสารเคลมสินไหม
  3. ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล จะจ่ายตามวงเงินชดเชยต่อวันที่สมัครทำประกันไว้ คูณจำนวนวันที่เราเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล วิธีการซื้อประกันรูปแบบนี้ให้ลองคำนวณรายได้ของเราเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ แล้วสมัครวงเงินชดเชยตามรายได้ต่อวันที่คำนวณได้ เช่น เราคำนวณรายได้ต่อวันได้ประมาณ 1,000 บาท ให้เราสมัครทำประกันวงเงินชดเชยต่อวันที่ 1,000 บาท (แต่บริษัทประกันอาจมีการกำหนดวงเงินสูงสุดที่ซื้อได้เอาไว้ เช่น หากกำหนดวงเงินสูงสุดที่ซื้อได้ไว้ที่ 75% ของรายได้ต่อวัน เราจะสามารถซื้อวงเงินชดเชยต่อวันได้ที่ 750 บาท) หากเราพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 วัน เราจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันเป็นจำนวน 3,000 บาท เป็นต้น เราสามารถนำเงินชดเชยนี้ไปใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงที่เราทำงานไม่ได้และขาดรายได้

การทำประกันในรูปแบบของการจ่ายเงินชดเชยกรณีทุพพลภาพหรือกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  จะช่วยให้เรามีเงินได้จำนวนหนึ่งในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ในช่วงที่เราไม่สามารถทำงานได้ แต่ผู้ซื้อประกันอาจให้ความสำคัญกับค่ารักษาพยาบาลเสียส่วนใหญ่ ดังนั้น อย่าลืมคำนึงถึงจุดนี้ด้วย

ที่มา : Shopsmart Finance

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันตลอดชีพ | iProtectS

คุ้มค่า ซื้อครั้งเดียว จ่าย 10 ปี คุ้มครองทั้งชีวิต ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันออมทรัพย์ | iGen

ปีนี้ ลดภาษีด้วยประกันชีวิต และยังได้ออมด้วย กับ iGen ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

ประกันคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ | iFine

นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้วยังคุ้มครองอุบัติเหตุ เพราะเรื่องไม่คาดคิดอาจะเกิดขึ้นได้ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ