ทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตของแต่ละบุคคลย่อมต่างกันออกไป หลายคนมองว่า เป็นการประกันความเสี่ยงในอนาคต และมีผลต่อการคุ้มครองดูแลคนที่พวกเขารักในอนาคต หรือ เพื่อใช้ในกรณีการเกษียณอายุอย่างเป็นสุข คนกลุ่มนี้มักตอบรับผลิตภัณฑ์การประกันชีวิตเป็นอย่างดี ในขณะที่มีคนอีกจำนวนมาก เมินหน้าหนีเพราะไม่เห็นประโยชน์ของประกันชีวิต หรือ เบื่อหน่ายกับรูปแบบการเสนอขายประกันของตัวแทน ทว่าความจริงแล้ว ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต รวมถึงความไม่แน่นอนของการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ที่จะทำให้คุณพบความเสี่ยงได้ในทุกขณะ

benefit-of-having-life-insurance

จะดีกว่าไหมถ้าเรามารู้จัก “ประกันชีวิต” ให้มากขึ้น ก่อนที่จะปฏิเสธ

ในภาพรวมแล้ว ประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด เพราะเป็นการคุ้มครองชีวิตเมื่อคุณได้รับความเสี่ยงหรือในกรณีที่คุณเสียชีวิต ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้รับประโยชน์ที่คุณระบุไว้ นอกจากนี้ ประกันชีวิตยังเป็นการออมระยะยาวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนจากการออม รวมถึงสามารถใช้เพื่อวางแผนการเงินและเป้าหมายในแต่ละช่วงชีวิต อีกทั้งยังทำให้คุณสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ประโยชน์ของประกันชีวิตที่มีต่อตัวบุคคล

เงินที่ได้จากประกันชีวิต ภายหลังผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตลงแล้ว จะตกเป็นของสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่จะนำไปใช้เพื่อการดำรงชีพ ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในอนาคตของสมาชิกในครอบครัว แต่ในความเป็นจริงนั้น เงินส่วนนี้ยังสามารถใช้สำหรับจัดการค่าใช้จ่ายในงานศพและค่ารักษาพยาบาล หรือ จ่ายสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ ให้เป็นมรดกแก่สมาชิกในครอบครัว ในกรณีที่มีอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงพอในการแบ่งสรรให้สมาชิกในครอบครัวที่จะเป็นผู้รับมรดก เช่น คุณมีบ้าน หรือ ที่ดินเพียงแห่งเดียว คุณสามารถให้ผลตอบแทนประกันชีวิตกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว และในกรณีนี้ ทำให้ผู้รับมรดกไม่ต้องแบกภาระการเสียภาษีที่ดิน หรือ ภาษีมรดก อีกด้วย

นอกเหนือจากการมอบประโยชน์จากเงินประกันชีวิตให้แก่สมาชิกในครอบครัว คุณยังสามารถมอบให้แก่องค์กรการกุศลที่คุณมีจิตศรัทธาอีกด้วย เป็นการสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนและเป็นการช่วยเหลือเพื่อลดความขาดแคลนของผู้อื่นในอีกทางหนึ่ง

การประกันชีวิต นับเป็นการประกันความเสี่ยงและประกันอนาคตของตัวคุณเอง เช่น การซื้อประกันชีวิตในขณะที่คุณมีสุขภาพดี เพื่อป้องกันว่าในอนาคตคุณอาจมีปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ คุณจะยังได้รับการคุ้มครองสุขภาพในอนาคตหากคุณมีประกันชีวิต เนื่องจากประกันชีวิตมักไม่คุ้มครองผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีเพราะมีความเสี่ยงสูง หรือ หากบริษัทยินดีขายประกันให้คุณ คุณก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันในจำนวนเงินที่สูงมาก

ประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อธุรกิจ

ประกันชีวิตนอกจากจากมีประโยชน์ต่อตัวบุคคลแล้ว ยังมีจุดประสงค์ทางธุรกิจด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่พนักงานโดยนายจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตยังมีผลต่อการประกันการสูญเสียหากเจ้าของกิจการเสียชีวิตลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท การประกันชีวิตจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจอย่างมาก กล่าวคือ การประกันชีวิตช่วยคุ้มครองธุรกิจไม่ให้ได้รับผลกระทบในด้านการเงินอันเนื่องมาจากความมรณะของผู้เป็นเจ้าของ เนื่องจากหลายกรณีที่เมื่อเจ้าของกิจการมรณกรรมไปแล้วเกิดความไม่เชื่อมั่นในองค์กร ในองค์กรบางแห่งที่ไม่มีการเตรียมการที่ดีอาจหมายถึงการปิดธุรกิจทันที หากเจ้าของกิจการทำประกันชีวิตไว้ เงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้สามารถนำมาแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทำให้ธุรกิจสามารถประกอบการต่อไปได้ตามปกติ

เช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้น เมื่อเสียชีวิตลง มีแนวโน้มว่า หากทายาทไม่คิดจะลงทุนร่วมต่อไป บริษัทอาจต้องหาทางระดมทุนใหม่ หากไม่สามารถระดมทุนใหม่ได้ทัน กิจการของบริษัทจะต้องชะงักไป ในกรณีนี้ประกันชีวิตช่วยได้ ผู้ถือหุ้นอาจตกลงให้มีการประกันชีวิตเพื่อนำเงินนั้นมาซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทที่ถึงแก่มรณะเพื่อจะได้โอนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ยังมีชีวิตอยู่ การทำเช่นนี้จะทำการเงินของบริษัทไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก

ประกันชีวิต คือ การเงินฝากออมทรัพย์ระยะยาว

ประกันชีวิตยังเป็นวิธีที่ดีที่จะสร้างความมั่งคั่งในอนาคต ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือการออมระยะยาวที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณหลังเกษียณหรือแม้กระทั่งการตอบสนองเป้าหมายในอนาคต เช่น การศึกษาของลูก การแต่งงานของลูก

ประกันชีวิต สามารถใช้เพื่อวางแผนเป้าหมายในแต่ละช่วงชีวิต

ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จะช่วยให้คุณวางแผนสำหรับชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้ดี เนื่องจากชีวิตคุณและครอบครัวของคุณมักมีเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา เป้าหมายเหล่านี้ อาทิ การซื้อบ้านใหม่ การวางแผนเพื่อการศึกษา หรือการแต่งงานของบุตรหลาน การสร้างความมั่งคั่งเพื่อการเกษียณของคุณและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งโดยทั่วไปความต้องการของแต่ละช่วงวัยมีดังนี้

ประกันชีวิตช่วยในการลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภท คือ ประกันชีวิตแบบทั่วไปและ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งมีเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน ประกันชีวิตแบบทั่วไปลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนซื้อประกันชีวิต

ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตทุกครั้ง คุณควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ เมื่อตอบคำถามของตัวเองได้แล้ว คุณจะเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับตัวคุณได้มากยิ่งขึ้น

  • ประกันชีวิตควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินหรือไม่ ?
  • ควรจะซื้อประกันชีวิตที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงินหรือไม่ ?
  • ควรใช้เงินจำนวนเท่าใดในการเลือกประกันชีวิตสำหรับอนาคต เพื่อให้ครอบครัวมีความปลอดภัยในกรณีที่คุณเสียชีวิต ?
  • มีแง่มุมอื่น ๆ ที่ควรจะพิจารณาในขณะที่กำลังมองหากรมธรรม์ประกันชีวิต ?
  • กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นทางเลือกที่เหมาะสมจริงหรือไม่ ?

หลักการในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิตที่ดี

คุณต้องเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า มันเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวของคุณ หลักการในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองชีวิตที่ดี คือ การเลือกชีวิตกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเป็นเงิน เป็นเวลาอย่างน้อย 10 เท่าของรายได้ต่อปีของคุณ หากคนมีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 360,000 บาทต่อปี คุณควรซื้อประกันชีวิตที่ให้การคุ้มครองและให้ประโยชน์เป็นเงิน ราว 3,600,000 บาท

นอกจากนี้ คุณยังต้องคำนึงถึงคำถามต่อไปนี้ เพื่อเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตที่ดี

  • คู่สมรสหรือพ่อแม่ของคุณจะต้องจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยใช้เงินเท่าไร ?
  • หากครอบครัวของคุณวางแผนที่จะซื้อบ้านหรือรถใหม่ พวกเขาจะต้องใช้เงินเท่าไรในกรณีที่คุณเสียชีวิต ?
  • ลูก ๆ ของคุณจะต้องใช้เงินเท่าไรสำหรับการเรียนจนจบ?

ปรึกษาตัวแทนขายประกันเพื่อรับฟังข้อเสนอแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับคุณ ทั้งนี้ก่อนการตัดสินใจ คุณควรเปรียบเทียบแผนประกันชีวิตที่หลากหลาย และคำนึงถึงรายจ่ายปัจจุบันของคุณว่าเพียงพอสำหรับการทำประกันชีวิตรูปแบบใด รวมทั้งหากต้องการลงทุนผ่านการประกันชีวิต อย่าลืมศึกษาความเสี่ยงและเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนอื่น ๆ ร่วมด้วย เพราะนั่นจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตอย่างเต็มที่

ที่มา : Shopsmart Finance